دسته بندی ها

  عملیات

سرور VA
شروع از 1,990,000ریال ماهانه

 • 25G HDD
 • 1G Ram
 • 200G B.W
 • 1Core CPU
سرور VB
شروع از 2,990,000ریال ماهانه

 • 25G HDD
 • 2G Ram
 • 400G B.W
 • 2Core CPU
سرور VC
شروع از 3,990,000ریال ماهانه

 • 50G HDD
 • 3G Ram
 • 500G B.W
 • 4Core CPU
سرور VD
شروع از 5,990,000ریال ماهانه

 • 50G HDD
 • 4G Ram
 • 500G B.W
 • 6Core CPU
سرور VE
شروع از 7,990,000ریال ماهانه

 • 100G HDD
 • 8G Ram
 • 1000G B.W
 • 8Core CPU