دسته بندی ها

  عملیات

سرور VMA
شروع از 6,240,000ریال سه ماهه
 • HDD 25GB
 • B.W 100GB
 • CPU 2/4/6
 • RAM 1GB
 • VRAM/SWAP 2GB
 • 1 IP
 • Cpanel/whm Yes
 • Http Censor 1unit
 • Free Setup Up to 3 Months
سرور VMB
شروع از 9,750,000ریال سه ماهه
 • HDD 50GB
 • B.W 150GB
 • CPU 2/4/6
 • RAM 2GB
 • VRAM/SWAP 4GB
 • 1 IP
 • Cpanel/whm Yes
 • Http Censor 1unit
 • Free Setup Up to 3 Months
سرور VMC
شروع از 11,700,000ریال سه ماهه
 • HDD 75GB
 • B.W 200GB
 • CPU 2/4/6
 • RAM 3GB
 • VRAM/SWAP 4GB
 • 1 IP
 • Cpanel/whm Yes
 • Http Censor 1unit
 • Free Setup Up to 3 Months
سرور VMD
شروع از 14,040,000ریال سه ماهه
 • HDD 100GB
 • B.W 400GB
 • CPU 2/4/6
 • RAM 4GB
 • VRAM/SWAP 6GB
 • 1 IP
 • Cpanel/whm Yes
 • Http Censor 1unit
 • Free Setup Up to 3 Months
سرور VME
شروع از 20,280,000ریال سه ماهه
 • HDD 200GB
 • B.W 600GB
 • CPU 2/4/6
 • RAM 6GB
 • VRAM/SWAP 8GB
 • 1 IP
 • Cpanel/whm Yes
 • Http Censor 1unit
 • Free Setup Up to 3 Months