دسته بندی ها

  عملیات

هاست ایمیل EA
690,000ریال ماهانه
Pop3, Smtp, Imap, Calendar, Task, Note
 • 1000 MB Disk
 • 10G B.W
 • 20 Account
هاست ایمیل EB
990,000ریال ماهانه
Pop3, Smtp, Imap, Calendar, Task, Note
 • 2000 MB Disk
 • 20G B.W
 • 30 Account
هاست ایمیل EC
1,690,000ریال ماهانه
Pop3, Smtp, Imap, Calendar, Task, Note
 • 5000 MB Disk
 • 50G B.W
 • 50 Account
هاست ایمیل ED
2,690,000ریال ماهانه
Pop3, Smtp, Imap, Calendar, Task, Note
 • 10.000 MB Disk
 • 100G B.W
 • 100 Account
هاست ایمیل EE
3,690,000ریال ماهانه
Pop3, Smtp, Imap, Calendar, Task, Note
 • 20.000 MB Disk
 • 200G B.W
 • 200 Account