هاست ایمیل

هاست ایمیل EA

150,000ریال
ماهانه
Disk 1000 MB
20% Complete

B.W 10G
5% Complete

Account 20
10% Complete


Pop3, Smtp, Imap, Calendar, Task, Note

هاست ایمیل EB

270,000ریال
ماهانه
Disk 2000 MB
40% Complete

B.W 20G
10% Complete

Account 30
15% Complete


Pop3, Smtp, Imap, Calendar, Task, Note

هاست ایمیل EC

450,000ریال
ماهانه
Disk 5000 MB
100% Complete

B.W 50G
25% Complete

Account 50
25% Complete


Pop3, Smtp, Imap, Calendar, Task, Note

هاست ایمیل ED

850,000ریال
ماهانه
Disk 10.000 MB
0% Complete

B.W 100G
50% Complete

Account 100
50% Complete


Pop3, Smtp, Imap, Calendar, Task, Note

هاست ایمیل EE

1,300,000ریال
ماهانه
Disk 20.000 MB
0% Complete

B.W 200G
100% Complete

Account 200
100% Complete


Pop3, Smtp, Imap, Calendar, Task, Note