دسته بندی ها

  عملیات

هاست سازمانی-10G-SA
10,000,000ریال سالانه
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان پشتیبانی 24 ساعته
 • نامحدود SubDomain
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email
 • نامحدود MYSQL
 • نامحدود امکانات دیگر
 • نامحدود افزودن دامین
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
 • 1عدد IR دامنه رایگان
هاست سازمانی-20G-SB
18,000,000ریال سالانه
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان پشتیبانی 24 ساعته
 • نامحدود SubDomain
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email
 • نامحدود MYSQL
 • نامحدود امکانات دیگر
 • نامحدود افزودن دامین
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
 • 1عدد IR دامنه رایگان
هاست سازمانی-50G-SC
40,000,000ریال سالانه
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان پشتیبانی 24 ساعته
 • نامحدود SubDomain
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email
 • نامحدود MYSQL
 • نامحدود امکانات دیگر
 • نامحدود افزودن دامین
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
 • 1عدد IR دامنه رایگان
هاست سازمانی-100G-SD
70,000,000ریال سالانه
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان پشتیبانی 24 ساعته
 • نامحدود SubDomain
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email
 • نامحدود MYSQL
 • نامحدود امکانات دیگر
 • نامحدود افزودن دامین
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
 • 1عدد IR دامنه رایگان
هاست سازمانی-200G-SE
100,000,000ریال سالانه
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان پشتیبانی 24 ساعته
 • نامحدود SubDomain
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email
 • نامحدود MYSQL
 • نامحدود امکانات دیگر
 • نامحدود افزودن دامین
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
 • 1عدد IR دامنه رایگان