سرور VAN
شروع از 990,000ریال ماهانه

 • 25G HDD
 • 1G Ram
 • 200G B.W
 • 1Core CPU
سرور VBN
شروع از 1,490,000ریال ماهانه

 • 25G HDD
 • 2G Ram
 • 400G B.W
 • 2Core CPU
سرور VCN
شروع از 1,990,000ریال ماهانه

 • 25G HDD
 • 3G Ram
 • Unlimited B.W
 • 4 Core CPU
سرور VDN
شروع از 3,190,000ریال ماهانه

 • 50G HDD
 • 4G Ram
 • Unlimited B.W
 • 6 Core CPU
سرور VEN
شروع از 4,990,000ریال ماهانه

 • 100G HDD
 • 8G Ram
 • Unlimited B.W
 • 8 Core CPU