سرور VAN
Починаючи від 690,000ریال Щомісячно

 • 25G HDD
 • 1G Ram
 • 200G B.W
 • 1Core CPU
سرور VBN
Починаючи від 890,000ریال Щомісячно

 • 25G HDD
 • 2G Ram
 • 400G B.W
 • 2Core CPU
سرور VCN
Починаючи від 1,490,000ریال Щомісячно

 • 25G HDD
 • 3G Ram
 • Unlimited B.W
 • 4 Core CPU
سرور VDN
Починаючи від 1,990,000ریال Щомісячно

 • 50G HDD
 • 4G Ram
 • Unlimited B.W
 • 6 Core CPU
سرور VEN
Починаючи від 3,990,000ریال Щомісячно

 • 100G HDD
 • 8G Ram
 • Unlimited B.W
 • 8 Core CPU