اختلال دیتاسنتر در سرور 115 و سرورهای مجازی VS9XX - درحال پیگیری هستیم - از شکیبایی شما سپاسگزاریم
کارت خرید - تلاش نت

سرور مجازی NVME

سرور VAN

+   200,000
هزینه تنظیم
شروع از   500,000ریال
ماهانه
HDD 25G
25% Complete

Ram 1G
12% Complete

B.W 100G
50% Complete

CPU 1Core
12% Complete


سرور VBN

+   200,000
هزینه تنظیم
شروع از   900,000ریال
ماهانه
HDD 50G
50% Complete

Ram 2G
25% Complete

B.W Unlimited
100% Complete

CPU 1Core
12% Complete


سرور VCN

+   200,000
هزینه تنظیم
شروع از   1,200,000ریال
ماهانه
HDD 100G
100% Complete

Ram 3G
37% Complete

B.W Unlimited
100% Complete

CPU 2 Core
25% Complete


سرور VDN

+   200,000
هزینه تنظیم
شروع از   1,700,000ریال
ماهانه
HDD 100G
100% Complete

Ram 4G
50% Complete

B.W Unlimited
100% Complete

CPU 4 Core
50% Complete


سرور VEN

+   200,000
هزینه تنظیم
شروع از   2,500,000ریال
ماهانه
HDD 100G
100% Complete

Ram 8G
100% Complete

B.W Unlimited
100% Complete

CPU 8 Core
100% Complete