کارت خرید

شروع از
18,000ریال
ماهانه
100 مگابایت
CPANEL
کنترل پنل
15 گیگ
پهنای باند
رایگان
پشتیبانی 24 ساعته
SubDomain
نامحدود
FTP
نامحدود
Email
نامحدود
MYSQL
نامحدود
امکانات دیگر
نامحدود
افزودن دامین
نامحدود
آنلاین
پرداخت
آنی
تحویل
دامنه رایگان IR
شروع از
33,000ریال
ماهانه
200 مگابایت
CPANEL
کنترل پنل
20 گیگ
پهنای باند
رایگان
پشتیبانی 24 ساعته
SubDomain
نامحدود
FTP
نامحدود
Email
نامحدود
MYSQL
نامحدود
امکانات دیگر
نامحدود
افزودن دامین
نامحدود
آنلاین
پرداخت
آنی
تحویل
دامنه رایگان IR
شروع از
44,000ریال
ماهانه
500 مگابایت
CPANEL
کنترل پنل
40 گیگ
پهنای باند
رایگان
پشتیبانی 24 ساعته
SubDomain
نامحدود
FTP
نامحدود
Email
نامحدود
MYSQL
نامحدود
امکانات دیگر
نامحدود
افزودن دامین
نامحدود
آنلاین
پرداخت
آنی
تحویل
دامنه رایگان IR
شروع از
56,000ریال
ماهانه
1000 مگابایت
CPANEL
کنترل پنل
50 گیگ
پهنای باند
رایگان
پشتیبانی 24 ساعته
SubDomain
نامحدود
FTP
نامحدود
Email
نامحدود
MYSQL
نامحدود
امکانات دیگر
نامحدود
افزودن دامین
نامحدود
آنلاین
پرداخت
آنی
تحویل
دامنه رایگان IR
شروع از
100,000ریال
ماهانه
2000 مگابایت
CPANEL
کنترل پنل
100 گیگ
پهنای باند
رایگان
پشتیبانی 24 ساعته
SubDomain
نامحدود
FTP
نامحدود
Email
نامحدود
MYSQL
نامحدود
امکانات دیگر
نامحدود
افزودن دامین
نامحدود
آنلاین
پرداخت
آنی
تحویل
دامنه رایگان IR