هاست ویندوز شرکتی

100 مگابایت

شروع از   46,000ریال
ماهانه
کنترل پنل Plesk
100% Complete

پهنای باند 15.000 مگابایت
15% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

200 مگابایت

شروع از   58,000ریال
ماهانه
کنترل پنل Plesk
100% Complete

پهنای باند 20.000 مگابایت
20% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

500 مگابایت

شروع از   95,000ریال
ماهانه
کنترل پنل Plesk
100% Complete

پهنای باند 40.000 مگابایت
40% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

1000 مگابایت

شروع از   145,000ریال
ماهانه
کنترل پنل Plesk
100% Complete

پهنای باند 50.000 مگابایت
50% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

2000 مگابایت

شروع از   225,000ریال
ماهانه
کنترل پنل Plesk
100% Complete

پهنای باند 100.000 مگابایت
100% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

همراه با هر پلن میباشد

   در حال حاضر ظرفیت تکمیل میباشد