کارت خرید

ADSL
 • Product 1

  طرح تابش

  • سرعت 128 تا 4 مگ
   حجم 13 گیگ
   زمان طرح 3 ماه
  به صورت یک بار
  200,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 2

  طرح تلاش

  • سرعت 128 تا 10 مگ
   حجم 90 گیگ برای 3 ماه
   حجم 56 گیگ برای 12 ماه
   زمان طرح 15 ماه
  به صورت یک بار
  1,526,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 3

  طرح شتاب

  • سرعت 128 تا 10 مگ
   حجم 56 گیگ
   زمان طرح 12 ماه
  به صورت یک بار
  800,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 4

  طرح کیمیا

  • سرعت 128 تا 6 مگ
   حجم 74 گیگ
   زمان طرح 12 ماه
   2 تا 8 صبح نیم بهاء محاسبه میگردد
  به صورت یک بار
  1,300,000ریال
  سفارش دهید